Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Medicina General

La medicina general constitueix el primer nivell d'atenció mèdica i és imprescindible per a la prevenció, detecció, tractament i seguiment de les malalties cròniques estabilitzades, responsabilitzant-se del pacient en el seu conjunt, per decidir la seva derivació als especialistes quan alguna patologia es descompensi.

image - Medicina General

L'equip de professionals està format per:

Dra. Huerta Andres, Elvira